Методична робота ліцею

Орієнтири  в організації роботи методиста

  Головне завдання ПТО ХХІ століття – формування різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватись в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні  компетенції, що дозволять знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях .

  Зрозуміло, що будь-яка ідея залишиться лише ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач і найголовніше – методист ПТНЗ. Тому основним завданням у роботі методиста є підвищення професійної  компетенції педагогічних працівників.

  Орієнтиром в організації роботи з викладачами ПТНЗ є формування у них важливих компетенцій , умінь проектувати, реалізовувати заплановане, здійснювати самоаналіз зробленого, бути здатним оновити методичну діяльність у педагогічному колективі.

  Важливу роль у творчому підході  викладача до організації та проведення уроку, у використанні різноманітних прийомів, методів і форм викладання, у доцільному користуванні інноваційними технологіями у навчально-виховному процесі відіграє  методичний кабінет ліцею, який функціонує в нашому навчальному закладі від  1986р.

Науково-методична проблема ліцею: "Вдосконалення форм та методів навчально-виховного процесу засобами інноваційних  технологій"

Основні завдання методичного кабінету:

•надання практичної допомоги викладачам - предметникам,  класним керівникам у підвищенні їхньої педагогічної майстерності;
•координація методичної роботи в ліцеї;
•пропаганда досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду роботи вчителів.

  Для  організації методичної роботи в ліцеї, розробки документів для забезпечення оптимальних умов розгортання науково-методичної роботи, експертизи та діагностики якості роботи методичних об'єднань, розробки рекомендацій щодо вдосконалення роботи над науково-методичною проблемою в ліцеї функціонує методична рада.

Роботою  методичного кабінету ліцею керує рада кабінету, обрана з-поміж  досвідчених викладачів. Її очолює заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи.
       Методичний кабінет у своїй діяльності уже не накидає традиційних неефективних форм роботи, а реалізовує важливий принцип – адресованість науково-методичної допомоги: конкретному викладачу чи групі викладачів  із конкретної проблеми.
  Методичний кабінет – центр творчої думки викладача. Для методичного кабінету в нашому ліцеї відведено окремий кабінет, він естетично оформлений, там обладнано місця для самостійної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання. Це робочий куток. Структура й наповнюваність кабінету продумані та створені так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально й зручно для використання.
             Пастельні  спокійні тони, компактні зручні меблі, чудові квіти й інші чинники позитивно впливають на емоційний стан педагогів, які працюють у кабінеті. У ньому  кожен педагог може знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою працюватиме, знайти методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку та виховних заходів. Педагог може почитати педагогічну літературу, у вільну хвилину – випити кави або чаю.
             Створено постійно оновлюваний банк методичних матеріалів відкритих занять, виховних заходів, семінарів, конференцій.
             Регулярно проводять презентації предметів – свята  наука і ремесел, матеріали яких оформлюють керівники методичних об'єднань ( ці дані зберігаються в методичному кабінеті ). Творчі напрацювання педагогів збирають і систематизують.
На виставкових полицях розміщено презентаційні матеріали, цікаві посібники та методичні розробки викладачів та майстрів в/н, методичні рекомендації, записи з адресами та основними ідеями передового педагогічного досвіду країни, області, міста, подано інформацію щодо новинок педагогічної науки, рекомендації викладачам -предметникам, класним керівникам.
       Значну увагу приділено розвитку інформаційного та інноваційного освітнього середовища ресурсів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, науково-методичній і навчально-виховної діяльності.


Позитивно розв’язано питання матеріально-технічного забезпечення  функціонування методичного кабінету, який має :
  - телевізор із РК екраном;
  - DVD;
  - програвач дисків;
  - комп’ютер;
  - ноутбук;
  - ксерокс;
  - принтер;
  - сканер. 

Налагоджено підключення до мережі Інтернет.
  На базі методичного кабінету створюють банк інформаційних ресурсів та інноваційних технологій. Постійно поповнюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу. Навчальні розробки викладачів та майстрів в/н  систематизують і зберігають у тематичних папках.
  У методичному кабінеті ліцею зібрано методичні розробки найкращих уроків, записами передових технологій, якими користуються викладачі ліцею, розробками інтегрованих уроків, навчальними презентаціями до уроків тощо.
 
Отже робота методичного кабінету ліцею допомагає зорієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля всіх членів колективу ліцею, прогнозувати розвиток закладу на перспективу.
У цьому допомагають матеріали, зосереджені в методичному кабінеті ліцею:
1. Основні нормативно-правові документи про освіту:
Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-правові документи Міністерства освіти і науки України;
державні стандарти;
керівні документи з питань педагогіки та психології;
положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;
інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.
2. Нормативно-правові документи ліцею :
накази про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;
навчальний робочий план;
контрольні примірники навчальних програм;
графіки контрольних, практичних, лабораторних, залікових робіт;
матеріали з питань атестації педагогічних працівників, документація з підвищення кваліфікації педагогів;
матеріали роботи педагогічного колективу над методичною проблемою;
систематизовані інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України;
розклад навчальних занять.
3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
- перелік підручників, за якими працює ліцей;
- план, протокол, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради;
- папки з питань роботи методичних об’єднань ( план роботи, протоколи засідань, зразки наочності, тарифікація викладачів, що працюють у цьому методоб’єднанні);
-матеріали семінарів-практикумів, творчих звітів педагогів, самоаналіз педагогічної діяльності педагогів тощо;
- матеріали роботи «Школи становлення молодого вчителя»;
- матеріали роботи «Школи молодого майстра виробничого навчання»; 

•тематичні папки (сучасний урок, методичні технології, загальна дидактика, організація виховної роботи, загальна методика викладання, зразки оформлення документації;
•банк даних педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій. 

    Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи викладачів та майстрів.

    У нашому ліцеї вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного викладача та майстра; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

  Основними складовими  роботи ліцею є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Мета науково - методичгої роботи

     Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.

Завдання

·         Опанування  методологічними й теоретичними основами викладання в ліцеї, сучасними досягненнями психолого – педагогічної науки;

·         вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду викладачів;

·         розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

·         активізація творчих здібностей викладачів;

·         створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

·         сприяння вивільненню часу викладача для творчості: «Вільний час викладача – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

·         сприяння творчому використанню в практиці навчально – виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків викладачів новаторів;

·         забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання;

·         вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих викладачів.

 

Форми організації методичної роботи:

 

            Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання викладачів та майстрів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності викладача та майстра.

       Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

Напрямки роботи МО

 

·         організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної компетентності фахівців;

·         розробка внутрішніх освітніх стандартів;

·         проведення внутрішньої атестації співробітників;

·         відбір підручників та методичної літератури;

·         організація позакласної роботи з предмета, в тому числі олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, свят тощо.

Функції МО

 

  • Робота МО організовується на основі плану роботи ліцею, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти викладачів;
  • МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач;
  • МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики;
  • Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
  • Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та МО  склалася система творчої діяльності педагога. Результатом такої діяльності стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків, реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.
  • В ліцеї створена атмосфера доброзичливості, без напруження, підвищується розумова та творча активність, здатність до пошуку. Викладачі й учні активні співучасники творчого процесу.
Реалізація функцій управління системоюнауково-методичної роботи ліцею

 

Планування – визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації – організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична – вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична – планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча – вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна – забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна – організація самоосвіти, участь  в курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча – використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча – циклограми роботи, раціональне обєднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно – інформаційна – аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

 

          

     

 

Організація методичної роботи ліцею (презентація)

План роботи методичного кабінету

План роботи методичної ради ліцею

План роботи навчально-методичного центру ПТО на 2013 рік

План роботи педагогічної ради

Тренінг "Самопізнання"

З досвіду роботи викладача історії Ходоса Сергія Васильовича (2016 рік):

Опис досвіду роботи (презентація)

Розробка уроку з історії

Сценарій уроку мужності